23 lutego 2017

Informacja dla kandydatek i kandydatów ubiegających się o stanowisko wizytatora w Delegaturze w Łomży

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Do I etapu procedury kwalifikacyjnej dopuszczonych zostało 8 kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu (nazwiska osób zostały podane w liście osób spełniających wymogi określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku). W dniu 23 lutego 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku do pisania testu przystąpiło 8 osób.

Do II etapu procedury kwalifikacyjnej zakwalifikowały się niżej wymienione osoby, uzyskując następującą ilość punktów:

Lp. Imię Nazwisko Liczba punktów
 1 Martyna Polkowska 40
 2 Izabella Zapert 36
 3 Wojciech Roman Kowalik 35
 4 Teresa Grodzicka 34
 5 Bożena Rutkowska 33
 6 Paweł Sadowski 26
 7 Bogdan Zalewski 24

II etap procedury – w dniu 23 lutego 2017 r. z ww. osobami zostanie przeprowadzony sprawdzian umiejętności komputerowych oraz rozmowa kwalifikacyjna. W oparciu o uzyskane wyniki Komisja przedstawi Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty propozycje zatrudnienia kandydatów, którzy w wyniku postępowania uzyskali największą liczbę punktów.