21 lutego 2024

Zarządzenie Nr 9/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników, w składzie:

1)      Krzysztof  Sochoń  – Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, przewodniczący komisji,

2)      Ewa Piotrowska-Lipska – Zastępca Dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych
i Kształcenia Ustawicznego, członek komisji,

3)      Barbara Irena Kaźmierczak – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, członek komisji.

§ 2. 1. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.

2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 r. w Kuratorium Oświaty
w Białymstoku.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.