13 maja 2019

Zarządzenie Nr 48/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 maja 2019 roku

w sprawie komisji przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej komisji.

Na podstawie art. 19 ust. 2 w zw. z art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie elewacji ściany zewnętrznej budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku (od podwórka) i docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku (od podwórka) oraz dostosowanie pomieszczeń w piwnicy budynku na potrzeby archiwum, zwaną dalej „komisją”, w następującym składzie:

  • Jolanta Jurgiel – przewodniczący,
  • Grzegorz Jaworowski – członek,
  • Halina Popławska – członek,
  • Joanna Strankowska – sekretarz.
  1. Komisja jest zespołem pomocniczym zamawiającego.

§ 2. Komisja w szczególności dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zbada i oceni oferty, a także zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty (spośród złożonych), w celu wyłonienia wykonawcy zadania określonego w § 1 ust. 1 lub zaproponuje unieważnienie postępowania.

§ 3. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.