11 maja 2019

Zarządzenie Nr 47/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie powołania Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie § 9 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), w związku § 8 ust. 2 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”,  zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję Ogólnopolską Komisję Konkursową Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” w składzie:

 1. dr Wojciech Kotarski – dyrektor Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku – przewodniczący Komisji,
 2. kan. dr Bogdan Skłodowski – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej – zastępca przewodniczącego Komisji,
 3. dr Elżbieta Młyńska – Archidiecezjalny Wizytator Katechetów Świeckich i Zakonnych,
 4. Franciszek Górski – dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 5. Piotr Górski – przewodniczący Zarządu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II,
 6. Małgorzata Maksim – prezes Stowarzyszenia Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II
  w Białymstoku,
 7. Jolanta Wróblewska-Chorzewska – starszy wizytator Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 8. Ewa Piotrowska-Lipska – wizytator Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 9. Bożena Chomicka – starszy wizytator Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 10. Ewa Dmowska – wizytator Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§2.

Zadaniem Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie stopnia ogólnopolskiego Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” zgodnie z § 11 regulaminu konkursu i wyłonienie laureatów stopnia ogólnopolskiego.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019.