21 marca 2018

Zarządzenie nr 43/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
w składzie:

przewodniczący – Barbara Gradkowska, Kuratorium Oświaty w Białymstoku
członkowie:

1. Joanna Kłoskowska Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne
w Białymstoku
2. Elżbieta Barbara Kitlas Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku
3. Wojciech Kaczorowski Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku
4. Aneta Wilczewska Katolickie Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

§2.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§3.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.