19 marca 2018

Zarządzenie Nr 41/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
w składzie:

przewodniczący – Barbara Gradkowska, Kuratorium Oświaty w Białymstoku
członkowie:

1. Ewa Jancewicz Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera
w Białymstoku
2. Bożena Stocka Liceum Ogólnokształcące Nr VIII im. Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

§ 2.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.