10 marca 2020

Zarządzenie Nr 28/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
w składzie:

przewodniczący – Tomasz Grześ, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej członkowie:

1. Andrzej Chmielewski, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

2. Małgorzata Dakowicz, VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

3. Adam Klimowicz, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

4. Sylwia Żylińska-Awruk, III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

§ 2. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020.