11 marca 2022

Zarządzenie NR 18/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora ds. obsługi sekretariatu Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratora Oświaty w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.z 2021 r. poz. 1233 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora ds. obsługi sekretariatu Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratora Oświaty w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

 1. Barbara Buraczewska – Wicekurator Oświaty – przewodnicząca Komisji,
 2. Wioletta Kowieska  – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 3. Monika Rękawek   – radca prawny, członek Komisji,
 4. Małgorzata Bazyluk  – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 5. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

 1. dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydaci
  złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
 2. przeprowadzenie w dniu 16 marca 2022 r. testu wiedzy ze znajomości przepisów ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa oświatowego, prawa pracy, stosowania instrukcji kancelaryjnej i dokonanie jego sprawdzenia,
 3. przeprowadzenie w dniu 16 marca 2022 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami
  wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydata do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.