14 marca 2022

Zarządzenie NR 17/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy Pana Andrzeja Danieluka

Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625), zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuje się zespół oceniający do ponownego ustalenia oceny Pana Andrzeja Danieluka od oceny pracy dokonanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku Panią Beatę Pietruszkę, w następującym składzie:

  1. Agnieszka Postołowicz – przewodnicząca zespołu, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,
  2. Dorota Głębocka – członek zespołu, przedstawiciel organu prowadzącego – Prezydenta Miasta Białegostoku,
  3. Agata Wróbel – członek zespołu, przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku.

§2.

Zadaniem zespołu oceniającego jest rozpatrzenie wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy Pana Andrzeja Danieluka dokonanej przez Panią Beatę Pietruszkę Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku oraz rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z zapisem § 5 ust. 8 i 9 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625)

§3.

Posiedzenie zespołu oceniającego odbędzie się w dniu 17 marca 2022 roku w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§4.

Osoby powołane do zespołu oceniającego, winny legitymować się stosownym upoważnieniem, które przedkładają najpóźniej w dniu posiedzenia przewodniczącemu zespołu.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.