23 lutego 2024

Zarządzenie Nr 13/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw obsługi sekretariatu Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratora Oświaty w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora
do spraw obsługi sekretariatu Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratora Oświaty
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw obsługi sekretariatu Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratora Oświaty w Wydziale Kadr
i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

1)      Agnieszka Krokos-Janczyło – Wicekurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,

2)      Monika Rękawek – Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,

3)      Barbara Szutko – Starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych
i Kształcenia Specjalnego, członek Komisji,

4)      Małgorzata Bazyluk – Specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,

5)      Grzegorz Jaworowski – Główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr
i Organizacji, członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie naboru zgodnie z zasadami określonymi
w „Procedurze naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.