23 lutego 2024

Zarządzenie Nr 12/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 9/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika, § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) Franciszek Górski – Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego, przewodniczący komisji,”.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.