23 lutego 2024

ZARZĄDZENIE NR 8/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2024 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na latach 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia
finansowego w 2024 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0. na latach 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących
placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze
rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2023 r. poz. 2682),
w związku z § 1 ust. 2 pkt 3 Porozumienia z dnia 15 września 2021 r. zawartego pomiędzy
Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty, w sprawie powierzenia prowadzenia
zadania dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki
wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania
zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży, zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Zespół do spraw oceny wniosków organów prowadzących placówki
wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne o udzielenie wsparcia
finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na
lata 2021-2025” w następującym składzie:
1) Ewa Borowska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący
Zespołu;
2) Małgorzata Lipińska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu;
3) Natalia Topczewska, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego – członek Zespołu;
4) Katarzyna Wierzbicka, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego – członek Zespołu.
§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) ocena wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w 2024 r.
w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021-2025”,
2) sporządzenie protokołu z przeprowadzonej oceny wniosków oraz przedłożenie go
Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.
§ 3. Zespół pracuje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2023 r. poz. 2682).
§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.