13 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 119/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

ZARZĄDZENIE NR 119/2018
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 12 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu
 „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których  wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r., zmienionym zarządzeniem nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 r., zarządzeniem nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniem nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 66/2017 roku Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  18 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” wprowadza się następujące zmiany:

  1. załącznik nr 1 do „Procedury określającej zasady udzielania zamówień publicznych, których  wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka

Załączniki