14 grudnia 2018

Zarządzenie NR 122/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13,
poz. 125, z późn. zm.) wprowadzam następujące zmiany w składzie Wojewódzkiej Komisji Konkursu Historycznego, powołanej Zarządzeniem nr 83/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 września
2018 r.:

§ 1. Pozycja nr 1 tabeli Wojewódzka Komisja Konkursu Historycznego w § 1 pkt 7 Zarządzenia nr 83/2018 otrzymuje brzmienie:

1.

przewodniczący

Katarzyna Charyton Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019.