18 lipca 2018

ZARZĄDZENIE NR 70/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR  70/2018
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 17 lipca 2018 roku

w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) zarządza się co następuje:

§ 1. Wyznaczam  Pana Lesława Szulżuka, starszego specjalistę w Zespole
ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych, inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2.  1. Do zadań inspektora ochrony danych należy:

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania, zgodnie z art. 35 rozporządzenia;
  4. współpraca z organem nadzorczym;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.