12 lipca 2018

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach  Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Do I etapu procedury kwalifikacyjnej dopuszczonych zostało: jedna kandydatka i jeden kandydat spełniający wymogi określone w ogłoszeniu (nazwiska osób zostały podane w liście osób spełniających wymogi określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku). W dniu 12 lipca 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku do rozwiązywania testu przystąpiły 2 osoby.

Do II etapu procedury kwalifikacyjnej zakwalifikowały się niżej wymienione osoby, uzyskując następującą ilość punktów:

1. Radosław Modzelewski               –   33  pkt.
2. Irena Bożena Schabieńska          –   31  pkt.

II etap procedury – w dniu 12 lipca 2018 r.  z ww. osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzian umiejętności komputerowych. W oparciu o uzyskane wyniki Komisja przedstawi Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty propozycję zatrudnienia jednej osoby, która w wyniku postępowania uzyska największą liczbę punktów.