29 grudnia 2023

Zarządzenie Nr 93/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr  93/2023

Podlaskiego Kuratora Oświaty

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w formie spisu z natury
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351) zarządza co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie i druków ścisłego zarachowania na dzień 29-12-2023 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2

Inwentaryzację należy przeprowadzić w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej – Pani Anny Dziewiątkowskiej.

§ 3

Inwentaryzację przeprowadzi komisja w składzie:

  1. Przewodniczący – Pani Monika Rękawek
  2. Członek komisji – Pani Agata Łapińska
  3. Członek komisji – Pani Anna Sidorowicz

§ 4

Osoby powołane do komisji zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia spisu z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 5

Z przeprowadzenia inwentaryzacji Komisja sporządzi protokół inwentaryzacyjny.

 § 6

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.