6 grudnia 2023

ZARZĄDZENIE NR 80/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji

III Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego
organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie:

 1. art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.);
 2. § 4 porozumienia z dnia 29 września 2022 r. zawartego pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty i Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie organizacji w/w Konkursu;
 3. § 5 Regulaminu III Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się w roku szkolnym 2023/2024 Wojewódzką Komisję III Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego w następującym składzie:

 1. Barbara Irena Kaźmierczak – przewodnicząca komisji – starszy wizytator Kuratorium Oświaty
  w Białymstoku;
 2. Renata Grzybowska-Pawlak – wiceprzewodniczący komisji – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 3. Olga Granacka – członek komisji – starszy wizytator Kuratorium Oświaty
  w Białymstoku;
 4. Marta Kramkowska – członek komisji – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. Zadania Komisji i tryb jej pracy określa Regulamin Konkursu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.