31 stycznia 2023

Zarządzenie Nr 7/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika, w składzie:

  1. Wioletta Kowieska–Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodnicząca Komisji,
  2. Witold Gronostajski–Dyrektor Delegatury w Łomży, członek Komisji,
  3. Monika Rękawek–Radca prawny, członek Komisji,
  4. Małgorzata Bazyluk–Specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji.

§ 2.

  1. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.
  2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.