30 października 2023

Zarządzenie Nr 69/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników, w składzie:

Wioletta Kowieska – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodniczący komisji,

Anna Sidorowicz –Zastępca Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji, członek komisji,

Małgorzata Bazyluk –Specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek komisji.

§ 2. 1. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.

  1. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 30 października 2023 r. w Kuratorium Oświaty
    w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.