30 października 2023

Zarządzenie Nr 70/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2023 roku u w sprawie wyznaczenia dla pracowników zatrudnionych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych dni wolnych od pracy.

w sprawie wyznaczenia dla pracowników zatrudnionych w Kuratorium Oświaty
w Białymstoku na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych
dni wolnych od pracy

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się dla pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia
16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) dniami wolnymi od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa
w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) :

  1. dzień 2 listopada 2023 r. – z tytułu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego
    w sobotę 11 listopada 2023 r.;
  2. dzień 2 stycznia 2024 r. – z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę
    6 stycznia 2024 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.,
nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r. i nr 28/2023 z dnia 15 marca 2023 r.