1 października 2021

Zarządzenie nr 67/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR   67 /2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia  1 października 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 20 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 oraz z 2021 r. poz. 1618) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 55/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty wprowadza się następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej po wyrazach „(Dz. U. z 2020 r. poz. 1551” dodaje się wyrazy
„oraz z 2021 r. poz. 1618”;

2) w załączniku do zarządzenia:

  1. a) w rozdziale I w ust. 4 po wyrazach „(Dz. U. z 2020 r. poz. 1551” dodaje się wyrazy
    „oraz z 2021 r. poz. 1618”,
  2. b) rozdział IV otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

zalacznik do zarządzenia nr 67_2021
Data: 2021-10-01, rozmiar: 74 KB