1 października 2021

Zarządzenie Nr 66/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29.09.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

 

 

ZARZĄDZENIE NR 66/2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY 

z dnia 29 września 2021 r.

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

 

Na podstawie art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 1 i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn zm.) oraz § 1 pkt 1 i 2 Porozumienia z dnia 7 czerwca 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty Jadwigą Mariolą Szczypiń w sprawie powierzenia zadań związanych  z działalnością Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim zarządza się, co następuje:

 

§1. W zarządzeniu nr 19/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019 r.[1] w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. odwołuje się Panią Kondracką Monikę Mariolę i Pana Mośka Tadeusza Andrzeja z funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego;

 

2.powołuje się Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego:

    1. Korecką Ewę – wizytatora w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
    2. Olędzką Marzenę – wizytatora w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
    3. Wielgat Beatę Ewę – wizytatora w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku;

 

3.załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 66/2021
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 września 2021 r.

 

  1. Rzecznik dyscyplinarny:

Marek Hanna – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

 2.     Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego:

  1. Brzozowski Marek Krzysztof – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  2. Ciruk Marzena – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  3. Dmowska Ewa – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  4. Domas Krzysztof – starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  5. Korecka Ewa – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  6. Lipińska Małgorzata – starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  7. Murawska Jolanta – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  8. Olędzka Marzena – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  9. Ozorowska Barbara – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  10. Piotrowska-Lipska Ewa – starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  11. Szutko Barbara – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  12. Wielgat Beata Ewa – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  13. Witkowska Krystyna – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  14. Polkowska Martyna – starszy wizytator w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  15. Sidor Izabela – starszy wizytator w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  16. Zalewski Bogdan – wizytator w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  17. Zapert Izabella – wizytator w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  18. Możejewska-Warejko Barbara – wizytator w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty                    w Białymstoku,
  19. Schabieńska Irena Bożena – Zastępca Dyrektora Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  20. Urynowicz-Piskorz Jadwiga Bogusława – wizytator w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. i  nr 76/2020 z dnia 21 października 2020 r.