24 września 2021

Zarządzenie nr 64/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 września 2021 roku w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2021 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na latach 2021-2025”

ZARZĄDZENIE NR 64/2021
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2021 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na latach 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Działając na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. poz. 1675), w związku z § 1 ust. 2 pkt 3 Porozumienia z dnia 15 września 2021 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty, w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do dokonania oceny wniosków organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zwany dalej ,,Zespołem’’, w następującym składzie:

1)   Pani Ewa Piotrowska-Lipska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu;
2)   Pani Małgorzata Lipińska, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu;
3)   Pani Natalia Topczewska, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego – członek Zespołu;
4)   Pani Katarzyna Olchanowska-Boruc, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego – członek Zespołu.

§ 2. Warunki pracy Zespołu zapewnia Podlaski Kurator Oświaty.

§ 3. Do zadań Zespołu należy:

1)   ocena wniosków organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne według kryteriów określonych w § 9 ww. rozporządzenia,
2)   sporządzenie protokołu z przeprowadzonej oceny wniosków oraz przedłożenie go Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

z up. Wojewody Podlaskiego
wz. Podlaskiego Kuratora Oświaty
/-/
mgr Barbara Buraczewska
Wicekurator Oświaty