31 sierpnia 2021

Zarządzenie Nr 55/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr  55 /2021
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia   31  sierpnia 2021 roku
w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty
na rok szkolny 2021/2022

       Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 68/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021.

Załączniki

Plan nadzoru pedagogicznego 2021_2022
Data: 2021-08-31, rozmiar: 148 KB