11 sierpnia 2021

Zarządzenie nr 53 z 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

ZARZĄDZENIE NR 53/2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1233) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku
w następującym składzie:
1)Beata Pietruszka
– Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
2)Krzysztof Sochoń
 – dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, członek Komisji,
3) Wioletta Kowieska
 – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
4) Bożena Biełous
 – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
5) Dawid Radziejewski
  – informatyk w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji, (w części dotyczącej sprawdzianu umiejętności komputerowych).

        § 2

Do zadań Komisji należy:

  1. dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki
    złożyły wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
  2. przeprowadzenie w dniu 16 sierpnia 2021 r. testu wiedzy ze znajomości przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej i dokonanie jego sprawdzenia,
  3. przeprowadzenie w dniu 16 sierpnia 2021 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami
    wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

                                                           § 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydatkę do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

        § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.