5 marca 2024

Zarządzenie Nr 19/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2024 roku w zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw obsługi sekretariatu Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratora Oświaty w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na
stanowisko inspektora do spraw obsługi sekretariatu Podlaskiego Kuratora Oświaty
i Wicekuratora Oświaty w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu Nr 13/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego
2024 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw obsługi sekretariatu Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratora Oświaty
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) Agnieszka Krokos – Janczyło – Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,”.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.