20 lutego 2018

Zarządzenie Nr 19/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 lutego 2018 roku

w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Podlaskiego Kuratora Oświaty  w stanach gotowości obronnej państwa.
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz zarządzenia nr 28 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie województwa podlaskiego w stanach gotowości obronnej państwa, zarządza się co następuje:

§1

 1. Dla zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i Minister Obrony Narodowej, Wojewoda Podlaski) do realizacji zadań Podlaskiego Kuratora Oświaty w stanach gotowości obronnej państwa organizuje się stały dyżur w Kuratorium Oświaty.
 2. Ustala się następującą obsadę stałego dyżuru:
  1)  kierownik stałego dyżuru – 1 osoba (pracownik sekretariatu Kuratorium);
  2) dyżurni – 3 osoby (pracownik Wydziału Kadr i Organizacji,  Wydziału Finansowo Księgowego, informatyk);
  3) rezerwowy dyżurny – 1 osoba (pracownik Wydziału Kadr i Organizacji);
  4) kierowca – 1 osoba (pracownik Wydziału Kadr i Organizacji).
 3. Miejsce pełnienia stałego dyżuru – pok. 204 (pomieszczenie sekretariatu).
 4. Osoby wyznaczone do pełnienia stałego dyżuru podlegają szkoleniu obronnemu

§ 2

Ustala się „Instrukcję organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Podlaskiego Kuratora Oświaty w stanach gotowości obronnej państwa” stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuje się starszego specjalistę ds. obronnych do sprawowania nadzoru nad całokształtem spraw związanych z organizacją systemu stałego dyżuru oraz ćwiczebnego sprawdzania jego gotowości funkcjonowania.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 121/07 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Podlaskiego Kuratorium Oświaty w stanach gotowości obronnej państwa.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.