20 lutego 2018

Zarządzenie Nr 21/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lutego 2018 r

w sprawie powołania Punktu Kontaktowego  Host Nation Suport (HNS) Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie art. 18 ust.4 i art. 20 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 1534) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz zarządzenia nr 7 Wojewody Podlaskiegoz dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie powołania punktów kontaktowych Host Nation Suport (HNS), zarządza się co następuje:

§ 1

W celu przygotowania Kuratorium Oświaty do realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych  na terenie województwa podlaskiego powołuje się Punkt Kontaktowy Host Nation Suport zwane dalej „Punktem Kontaktowym HNS” Podlaskiego Kuratora Oświaty w składzie:

 1. Kierownik Punktu Kontaktowego HNS – Wicekurator Oświaty;
 2. Zastępca Kierownika Punktu Kontaktowego HNS – starszy specjalista ds. obronnych;
 3. Członkowie :
  1. Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji;
  2. Dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych;
  3. Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych
   i Gimnazjów;
  4. Dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia
   Specjalnego;
  5. Dyrektor Delegatury w Łomży;
  6. Dyrektor Delegatury w Suwałkach.

§ 2

Punkt kontaktowy HNS działa w oparciu o stanowisko ds. obronnych w Zespole Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3

Ustala się „Instrukcję Punktu Kontaktowego HNS Podlaskiego Kuratora Oświaty” stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuje się starszego specjalistę ds. obronnych do sprawowania nadzoru nad całokształtem spraw związanych z organizacją Punktu Kontaktowego HNS Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 5

Traci moc „Instrukcja Punktu Kontaktowego HNS Podlaskiego Kuratora Oświaty”
Nr SO.8.09  Nr 86/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.