19 lutego 2018

Zarządzenie Nr 18/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 08 lutego 2018 r

w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) oraz § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004r. Nr 98, poz. 978 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin Kuratorium Oświaty w Białymstoku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 86/08 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.