11 marca 2024

Zarządzenie Nr 18/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Procedury wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 6/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia „Procedury wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty” rozdział III, pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9. W celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty na podstawie złożonych wniosków, Podlaski Kurator Oświaty w terminie do 10 marca powołuje komisję, w skład której wchodzi:

a)      Podlaski Kurator Oświaty – przewodniczący komisji

b)      co najmniej dwóch członków powołanych spośród dyrektorów wydziałów pedagogicznych i delegatur”.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.,
nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r. i nr 28/2023 z dnia 15 marca 2023 r.