12 marca 2024

Zarządzenie nr 20 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty

w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, w składzie:

1) Agnieszka Krokos-Janczyło – przewodnicząca Komisji – Podlaski Kurator Oświaty,

2) Krzysztof Sochoń – członek Komisji – Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego,

3) Franciszek Górski – członek Komisji – Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego,

§ 2. 1. Zadaniem komisji jest:

a)    dokonanie analizy dorobku zawodowego kandydatów do nadania im tytułu honorowego profesora oświaty,

b)   wyłonienie kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty,

c)    sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji.

2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 11 marca 2024 roku.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku, nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.,
nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r. i nr 28/2023 z dnia 15 marca 2023 r.