27 marca 2018

Zarządzenie 49/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 marca 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik  do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 roku, zarządza się, co następuje:

 §1

W Zarządzeniu nr 33/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  8 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty wprowadza się następujące zmiany:

§1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Beata Pietruszka – przewodnicząca Komisji – Podlaski Kurator Oświaty”.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.