27 marca 2018

Zarządzenie Nr 48/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w składzie:

przewodniczący – Tomasz Grześ,

członkowie:

1. Andrzej Chmielewski Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
2. Anna Łupińska-Dubicka Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
3. Sylwia Żylińska-Awruk III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

§2.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§3.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.