4 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 50/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina” w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 9 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), w związku § 8 ust. 2 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”,  zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Konkursową Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina” w składzie:

Przewodniczący – ks. dr Bogdan Skłodowski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Członkowie:

  1. dr Elżbieta Młyńska – Archidiecezjalny Wizytator Katechetów Świeckich i Zakonnych.
  2. Anna Topór – Dyrektor Wydziały Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
  3. Piotr Górski – Przewodniczący Zarządu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
  4. Mirosław Macko – Zastępca Dyrektora Wydziały Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§2.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina” zgodnie z § 10 regulaminu dotyczącego w/w etapu i wyłonienie 5 laureatów,  którzy wezmą udział w etapie ogólnopolskim Konkursu.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.