5 lipca 2022

Zarządzenie Nr 54/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży

ZARZĄDZENIE NR 54/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.z 2021 r. poz. 1233 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 § 1

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży
w następującym składzie:

1)      Wioletta Kowieska – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodniczący Komisji,
2)      Witold Gronostajski – dyrektor Delegatury w  Łomży, członek Komisji,
3)      Małgorzata Bazyluk – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
4)      Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr
i Organizacji, członek Komisji (w części dotyczącej sprawdzianu umiejętności komputerowych).

§ 2

Do zadań Komisji należy:

1)      przeprowadzenie w dniu 12 lipca 2022 r. testu wiedzy oraz sprawdzianu umiejętności komputerowych,
2)      przeprowadzenie w dniu 12 lipca 2022 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, podczas której oceniane są umiejętności kandydatów do zajmowania konkretnego stanowiska.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydata do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.