5 lipca 2022

Zarządzenie Nr 53/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na trzy stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

ZARZĄDZENIE NR 53/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na trzy stanowiska wizytatora
do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych
i Kształcenia Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1233) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na trzy stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

1)      Wioletta Kowieska – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodnicząca Komisji,
2)      Krzysztof Sochoń – dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, członek Komisji,
3)      Monika Rękawek – radca prawny, członek Komisji,
4)      Małgorzata Bazyluk – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
5)      Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr
i Organizacji, członek Komisji (w części dotyczącej sprawdzianu umiejętności komputerowych).

 

 

§ 2

Do zadań Komisji należy:

1)      przeprowadzenie w dniu 8 lipca 2022 r. testu wiedzy oraz sprawdzianu umiejętności komputerowych,
2)      przeprowadzenie w dniu 8 lipca 2022 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, podczas której oceniane są umiejętności kandydatów do zajmowania konkretnego stanowiska.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydata do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.