28 czerwca 2023

ZARZĄDZENIE NR 49/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika, w składzie:

1) Wioletta Kowieska – przewodniczący komisji, Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji,

2) Franciszek Górski – członek komisji, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych
i Kształcenia Ustawicznego,

3) Małgorzata Bazyluk – członek komisji, Specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji

§ 2. 1. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.

  1. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. w Kuratorium Oświaty
    w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.