23 czerwca 2023

Zarządzenie nr 47/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
(Dz.U. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuję Komisję ds. nagród Ministra Edukacji i Nauki, zwaną dalej „Komisją”
w następującym składzie:

 1. Barbara Buraczewska                        – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 2. Bożena Obuchowska            – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 3. Franciszek Górski                  – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 4. Krzysztof Sochoń                  – członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 5. Witold Gronostajski              – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 6. Agnieszka Rzeszewska          – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 7. Iwona Kozłowska                  – członek, przedstawiciel ZNP,
 8. Sławomir Adam Barański      – członek, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych.

§2

Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji
i Nauki, sporządzonych prawidłowo pod względem formalnym.

§3

 1. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący. Komisja przystępuje do opiniowania wniosków, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej członków.
 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mają dostęp
  w związku z pracą Komisji.
 3. Komisja pracuje w oparciu o zarządzenie nr 37/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
  7 maja 2021 roku w sprawie opiniowania przez komisję wniosków o nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.