8 czerwca 2021

Zarządzenie nr 44/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie §  25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r.  zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się:

  1. wykaz stanowisk i przedziałów punktowych w poszczególnych grupach w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. wykres „Wyniki wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
  3. tabelę mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 119/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.