8 marca 2024

ZARZĄDZENIE NR 22/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 08 marca 2024 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w składzie:

przewodniczący – Renata Malecka, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

1.      Aleksandra Kiszkiel-Silwanow – XIV Liceum Ogólnokształcące im. R. Kaczorowskiego w Białymstoku

2.      Marta Zińczuk – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza
w Białymstoku

§ 2. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2023/2024.