1 lipca 2022

Zarządzenie Nr 50/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z samochodów osobowych do celów służbowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR 50/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 30 czerwca 2022 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z samochodów osobowych
do celów służbowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  W Zarządzeniu Nr 3/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zasad korzystania z samochodów osobowych do celów służbowych
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu wynosi:
a)  0,7000 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³;
b)   0,8000 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³.”

§ 2.  Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 roku.

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.
i nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r.