25 czerwca 2021

Zarządzenie nr 49/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku 1) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwany dalej „Zespołem”.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności ustalenie kierunków rozwoju systemu EZD w Urzędzie w celu zapewnienia prawidłowości jego funkcjonowania.

3. W skład zespołu wchodzą:

  1. Wioletta Kowieska – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji – przewodniczący Zespołu;
  2. Anna Sidorowicz – zastępca Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji;
  3. Monika Rękawek – radca prawny w Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  4. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji;
  5. Justyna Kapuścińska – inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji;
  6. Izabela Lutarewicz – starszy inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji;
  7. Katarzyna Wierzbicka – starszy inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji;
  8. Bożena Bućko – specjalista w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego.

§ 2.  Nadzór nad pracami Zespołu pełni Podlaski Kurator Oświaty.

§ 3.  Traci moc Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr 58/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
Beata Pietruszka

 
1) zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. i nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.