24 czerwca 2021

Zarządzenie nr 47/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z 22 czerwca 2021 r w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko informatyka w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko informatyka w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

  1. Wioletta Kowieska – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodnicząca,
  2. Monika Rękawek – Radca Prawny w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, członek komisji,
  3. Bożena Biełous – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  4. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

  1. dokonanie wstępnej selekcji  złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
  2. przeprowadzenie w dniu  28 czerwca 2021 r. testu wiedzy ze znajomości programów komputerowych i dokonanie jego sprawdzenia,
  3. przeprowadzenie w dniu 28 czerwca 2021 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydaturę do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.