25 czerwca 2021

Zarządzenie nr 48/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku 1) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 110/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych pełni Pani Anna Kiszko – pracownik Wydziału Kadr i Organizacji.”
  2. W § 21 ust. 1 wyrazy „(Dz. U. z 2015 r. poz. 971 z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 2018 r. poz. 180)”

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
Beata Pietruszka

1) zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. i nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.