23 stycznia 2023

Zarządzenie nr 4/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka do spraw informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka do spraw informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w następującym składzie:

  1. Wioletta Kowieska – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodnicząca Komisji,
  2. Monika Rękawek – radca prawny, członek Komisji,
  3. Małgorzata Bazyluk – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  4. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji.

§ 2

Komisja przeprowadza nabór zgodnie z zasadami określonymi w  „Procedurze naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydata do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.