23 stycznia 2023

Zarządzenie Nr 5/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

  1. Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
  2. Krzysztof Sochoń – dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, członek Komisji,
  3. Wioletta Kowieska – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  4. Monika Rękawek – radca prawny, członek Komisji,
  5. Małgorzata Bazyluk – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji.

§ 2

Komisja przeprowadza nabór zgodnie z zasadami określonymi w  „Procedurze naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydata do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.