3 marca 2017

Zarządzenie Nr 25/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 02 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w składzie:

przewodniczący – Marek Hanna, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

1. Kikolska-Kisiel Marta Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
2. Kwasowski Grzegorz Marian Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
3. Makuszewska Grażyna Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

§2.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§3.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017.