2 marca 2017

Zarządzenie Nr 24/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 01 marca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 57/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
30 lipca 2013 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 55/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 września 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 4 maja 2016  w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1.

Powołuję Komisję likwidacyjną składników rzeczowych majątku ruchomego w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

  1. Izabela Sidor – Przewodniczący Komisji,
  2. Dorota Szymonowicz – Członek Komisji,
  3. Emilia Maria Łazarczyk – Członek Komisji,
  4. Jerzy Dąbrowski – Członek Komisji.

§2.

Komisja dokona zniszczenia sprzętu zakwalifikowanego do likwidacji na podstawie akceptacji Dyrektora Delegatury w Łomży.

§3.

Z czynności zniszczenia Komisja sporządza protokoły, które przedstawi do akceptacji Dyrektora Delegatury w Łomży. Po uzyskaniu akceptacji przewodniczący przekazuje protokół likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty celem zatwierdzenia.

§4.

Ustalam regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Delegatury w Łomży.

§6.

Przewodniczący Komisji ponosi odpowiedzialność za terminową i prawidłową pracę Komisji.

§7.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.