3 marca 2017

Zarządzenie Nr 26/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 marca 2017 roku

w sprawie zmiany składu Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) wprowadzam następującą zmianę w składzie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w szkołach podstawowych, powołanej Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 02 marca 2017 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty:

§1.

Pozycja nr 1 tabeli w §1 otrzymuje brzmienie:

1. Babicz Elżbieta Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017.